Het domein hardhout-investeringen.net is te koop, voor € 6000. Samen met hardwood-investments.net ben ik bereid beide domeinen te verkopen voor € 10,000. Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen op rowan@bigsmoke.us.

Nieuwsarchief:VETEV Nieuwsbrief 2

Uit Hardhoutbeleggingen Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel gaat over een nieuwsitem dat door VETEV is gepubliceerd op 21 juli 2009.


VET&V (Vereniging van Eigenaren Teak en Vanille) - Nieuwsbrief 2[bewerken]

Het bestuur van de vereniging zal u als Groenewoud Teak en Vanille participant regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen die gemaakt worden met het realiseren van de doelstellingen zoals verwoord in de statuten van de VET&V. In het kort behelst dit het behartigen van de belangen van leden die eigendom hebben of een recht hebben op levering op een van de plantages LAS dos MANOS 1, 2, 3 en 4 en het verrichten van al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt met de hiervoor bedoelde belangenbehartiging.

De statuten geven u alle duidelijkheid hierover. In de vorige nieuwsbrief heeft u die als bijlage mee gekregen. Heeft u ze niet laat dat dan even weten of kijk op de website, zie onder het kopje website.

Bestuursvergadering 15 juli 2009[bewerken]

De belangrijkste besluiten en conclusies:

 • Er zijn ondanks de schriftelijke bevestiging via e-mail van dhr.Tromp (SHGP) , nog steeds onduidelijkheden rond de volledigheid van de VSO (vaststellingsovereenkomst = wat er door Groenewoud aan de SHGP wordt overgedragen), ook omdat van de kant van de advocaat van Groenewoud geen bevestiging is verkregen. Er zal aan de twee partijen die deze overeenkomst zijn aangegaan, gevraagd worden de compleetheid officieel schriftelijk en ondertekend te bevestigen.
 • Communicatie met de achterban is belangrijk. Er zal naar gestreefd worden op tweewekelijkse basis een nieuwsbrief uit te sturen. Verder zal er een website komen.
 • Er zal contact worden gelegd met de AFM ( zie verder CONTACTEN VET&V met de AFM).
 • Strategie bij het bereiken van onze verenigingsdoelstellingen:

De grootte van het ledenbestand en het ingelegd vermogen wat onze leden vertegenwoordigen is een belangrijke zo niet het belangrijkste drukmiddel van de vereniging richting betrokken partijen. Een actieve ledenwerving is daarom een belangrijk onderdeel van de strategie.


Wij willen de SHGP en andere betrokken partijen op basis van argumenten overtuigen.

Ons gelijk halen via de rechtelijke weg heeft zeker niet onze voorkeur (aan het eind van de rit moeten alle participanten uiteindelijk hiervoor de rekening betalen).

Hanteren van objectieve argumenten en de professionaliteit van de standpunten zijn bepalend voor het gezag en het respect voor de vereniging. Het lijkt daarom verstandig om op onderdelen advies in te winnen bij externe deskundige / adviseur.


Stand lidmaatschap[bewerken]

Sinds de oprichting en het rondsturen van de statuten van de VET&V aan zoveel mogelijk Groenewoud Vanille en Teak Participanten (door een beperkt e-mail bestand kunnen wij helaas niet alle 731 participanten bereiken) hebben zich tot en met 21 juli dan 125 deelnemers aangemeld als lid met een ingelegd vermogen van ruim 5,0 miljoen euro ( 0,9 teak en 4,1 vanille) dat is 36% van het totaal ingelegde geld. Daarnaast zijn er nog ruim 50 participanten die eerder een intentieverklaring hebben getekend met de zelfde doelstelling als de VET&V. Om zeker te zijn dat zij lid willen worden van onze vereniging zullen wij ze allen telefonisch benaderen. De verwachting is dat het ledenaantal op korte termijn zal stijgen. Wij houden u op de hoogte.


Bij deze nogmaals een oproep aan de nog niet leden om zich aan te melden via het inschrijfformulier (bijgaand bij deze mail). Als u onze doelstellingen onderschrijft, wordt dan lid. Hoe meer leden des te groter de kans dat wij onze doelstellingen ook voor u kunnen realiseren. Als het lidmaatschapsgeld een probleem is dan is onder condities een gratis lidmaatschap mogelijk. Neem hierover contact op met de penningmeester per email : edmaat@hotmail.com.

Aanmelden kan door:

 1. overmaken van € 30,00 op Rabobank rekening 14.99.91.789 ten name van VET&V te Oud Alblas, waarna u door het bestuur benaderd zal worden om onze administratie te completeren.

  Voor buitenlandse leden: contributie overmaken op bankrekeningnummer 14.99.91.789 bij de Rabobank Sliedrecht/Graafstroom ten name van de VET&V te Oud Alblas ( gemeente Graafstroom) in Nederland.
  IBANcode: NL 51RABO0149991789
  BICcode: RABONL2U
 2. invullen van het aanmeldingsformulier en versturen per email aan edmaat@hotmail.com of per post aan VET&V, Oosteinde 46b, 2969AT Oud Alblas.
 3. een mail met het verzoek met motivatie voor een gratis lidmaatschap naar boven genoemd mail-adres te sturen.

<bold>OPROEP:</bold>

Om het ledenbestand zo compleet mogelijk te maken verzoeken wij u om namen, adressen, mail adressen en telefoonnummers van bij u bekende deelnemers aan ons te sturen.

Voorlopige begroting VET&V[bewerken]

Uitgangspunt is een ledental van 200 leden waardoor er een bestedingsruimte is van € 6000.

Voorlopige exploitatie rekening 2009 – 2010:
Oprichtingskosten vereniging 600,00
Kosten KvK. 50,00
Externe adviezen 2500,00
Reiskosten vergoeding 1200,00
Bankkosten 170,00
Algemene bestuur & communicatiekosten 780,00
Diversen 700,00
Uitgaven Totaal 6.000,00


Uiteraard zal de definitieve begroting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. Mochten er zich belangrijke wijzigingen voordoen, dan informeren wij u hierover via de nieuwsbrief.

Overleg met SHGP en SBLDMV i.o.[bewerken]

Het bestuur van de VET&V heeft op 2 juli uitgebreid gesproken met de heer Tromp van de SHGP (Stichting Herstructurering Groenewoud Projecten) en twee beoogde leden van het bestuur van de SBLDMV (Stichting Beheer Las Dos Manos Verde), die nog in oprichting is, de heren Dekker en Korpershoek.

Tijdens dit gesprek kwamen wij tot de gezamenlijke conclusie dat ten aanzien van de afwikkeling van de Groenewoud participaties wij het met elkaar eens zijn, namelijk dat er afwikkeling gaat plaatsvinden.


Alle betrokken partijen zijn de mening toegedaan dat een doorstart, waarbij de huidige Groenewoud participanten eigenaar worden van de plantages (Las Dos Manos 1 ,2 ,3 en 4) en de bestaande activiteiten in een gezamenlijke onderneming worden voortgezet, de beste oplossing voor de afwikkeling van de Groenewoud Teak en Vanille participaties is.


Echter er zijn principiële verschillen van inzicht tussen de SHGP en VET&V over de organisatiestructuur waarin deze onderneming moet worden ondergebracht. De door de SHGP aan de AFM voorgestelde bedrijfsstructuur voldoet niet aan de eisen van transparantie, verantwoording en zeggenschap die bij de overdracht van eigendommen aan participanten verwacht zou mogen worden. Daardoor wordt er niet voldaan aan de criteria zoals die verwoord staan in de statuten van de VET&V.

Met de SHGP zijn er de volgende afspraken gemaakt:

 • Het VET&V bestuur krijgt de beschikking over de volledige VSO (vaststellingsovereenkomst = wat er door Groenewoud wordt overgedragen), inclusief alle bijbehorende stukken.
 • Het VET&V bestuur krijgt onder geheimhouding de beschikking over de (concept) prospectus die ter beoordeling en goedkeuring aan de AFM is voorgelegd.
 • Na vaststelling van de volledigheid en beoordeling van de overlegde stukken zal opnieuw een gesprek met de SHGP volgen. Het inwinnen van een extern advies kan deel uitmaken van het beoordelingsproces van de VET&V.

Contacten VET&V met de AFM[bewerken]

Het bestuur heeft de AFM schriftelijk op de hoogte gebracht van onze zorgen en bezwaren met betrekking tot het concept voor de omzetting van de Groenewoud contracten Teak en Vanille, dat door de SHGP is aangeboden aan de AFM.

Tevens hebben wij de AFM om overleg gevraagd om te spreken over de door ons gewenste organisatiestructuur en de wijze van bestuur en controle van de onderneming.

Website VET&V[bewerken]

Inmiddels is de eigen website van de vereniging in de lucht. U vindt hem onder het volgende adres: http://vetev.hopto.org/vetev/

Wij zijn van plan alle officiële informatie rondom de vereniging op deze website te plaatsten.

Daarnaast heeft u ook middels een forum de mogelijkheid uw mening, commentaar of standpunt t.a.v. een bepaald onderwerp te delen met andere participanten. Ook kunt u hier de statuten van de vereniging raadplegen. Dhr. F. Rijven en dhr. J. Van Camp ( seppe.vancamp@telenet.be ) zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Dus als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, neem dan gerust contact met hen op.


Het bestuur VET&V

Jan van Stiphout (voorzitter) 0516-471207
Rob van der Aa (secretaris) 0226-413301
Ed Maat (penningmeester) 018-4692663
Gerard van Bakel 020- 6144186
Roel van Rossem 0516-441521


Aanhangsel: Aanmeldingsformulier VETEV.pdf

Zie ook[bewerken]