Het domein hardhout-investeringen.net is te koop, voor € 6000. Samen met hardwood-investments.net ben ik bereid beide domeinen te verkopen voor € 10,000. Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen op rowan@bigsmoke.us.

Nieuwsarchief:ArBolivia

Uit Hardhoutbeleggingen Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel gaat over een nieuwsitem dat door Popko P. van der Molen is gepubliceerd op 14 juni 2013.

Samenvatting[bewerken]

Begin jaren '90 werd Sicirec opgericht als belangebehartigingsorganisatie voor beleggers in Teakplantages. Het idee er achter was dat dit toen nieuwe fenomeen, de kleinschalige teakplantages, een belangrijke bijdrage konden leveren aan het beschermen en herstellen van de lokale biodiversiteit. In de loop van de daarna volgende 20 jaar bleken de meeste teakaanplantprojecten sterk tegen te vallen. Dat had te maken met gebrek aan professionaliteit, te kleine schaalgrootte, verkeerde keuze van grondsoort en klimaatomstandigheden, te weinig prioriteit voor de natuurbescherming en zelfs met moedwillige oplichterij. De meeste van deze teak-projecten zijn uiteindelijk mislukt. Slechts een klein aantal projecten bestaat nog en enkele daarvan leveren zelfs een redelijk rendement. Een van die weinige uiteindelijk successvolle teakprojecten is PanAmerican Woods (eerder Bosque Puerto Carrillo), de grootste teakplantage van Costa Rica, dat eind jaren '90 door Sicirec werd gered van de ondergang.

Nadat nieuwe Europese regelgeving voor teakfondsen van kracht was geworden in 2006 / 2007 heeft Sicirec zich wegens te hoge AFM-kosten uit de markt teruggetrokken als belangenbehartiger. De 15-jarige ervaring met de vele teakplantages heeft Sicirec toen doen besluiten zelf een boom-aanplant-project in de tropen op te zetten op een manier zoals het volgens Sicirec wél zou moeten.

Doelstelling van het ArBolivia boom-plant-project is om een mooi rendement voor de investeerders te behalen en tegelijkertijd een stuk blijvende verbetering van de lokale biodiversiteit zeker te stellen. Daarnaast geeft het project een aantrekkelijke extra inkomstenbron voor de lange termijn aan de lokale boeren. Sinds 2007 zijn rond 1500 hectares met meest lokale commercieel interessante houtsoorten aangeplant op de terreinen van rond 1000 kleine boeren. Er is een goed lopende staf ter plaatse ingewerkt voor de coördinatie, de ondersteuning en de contrôle van de gecontracteerde boeren. Er is momenteel meer dan US$ 5 miljoen in geïnvesteerd en er wordt nog voor ruim eenzelfde bedrag investeerders gezocht om het totale project te completeren. Dat is 7200 hectare, inclusief de ecologische pockets en corridors en een gedeelte agroforestry. Voor het dekken van een deel van de financiering worden verder CO2 rechten verkocht op de commerciële markt. Daartoe is de CO2 vastlegging door het project gecertificeerd door PlanVivo en door CarbonFix / GoldStandard. Daarnaast worden aan commerciële partijen "boomplantcertificaten" verkocht. Dat zijn bewijzen dat met subsidie van die partijen bomen zijn aangeplant.

Het ArBolivia project geeft beleggers de gelegenheid om geld te verdienen met een belangrijks stuk bescherming van de natuur en de lokale biodiversiteit, terwijl daarnaast het inkomen van de lokale boeren wordt verbeterd. Deze combinatie van geld verdienen en tegelijkertijd de natuur te beschermen wordt mogelijk door de benodigde investeringen deels te dekken door verkoop van CO2 rechten en andere milieudiensten (PES). Sicirec verwacht dat, zodra eenmaal is gebleken dat een dergelijk project financierbaar is, en dat het inderdaad een reële winstmarge op gaat leveren voor de verschaffers van risico-kapitaal, het opzetten van dit soort projecten, waarbij winstgevendheid wordt gecombineerd met verbetering / bescherming van de biodiversiteit, een grote vlucht zal nemen.

In bullets:

- Sicirec opgericht begin jaren '90. Doel: Bevorderen van winstgevende investeringen die blijvend bijdragen aan de biodiversiteit.

- 1990 t/m 2007: Opkomst en (meest) ondergang van tientallen tropische teakplantages op de Nederlandse investeerdersmarkt.

- Rol van Sicirec als belangenbehartiger van teak-investeerders. Kwaliteits-ratings. Verhandeling.

- Eind jaren '90: Redding voor de investeerders door Sicirec van de grootste teakplantage (3.000 ha) in Costa Rica, Bosque Puerto Carrillo, later PanAmerican Woods.

- 2006-2008: Nieuwe regelgeving in Europees verband waardoor vrijwel alle teak-plantage-aanbieders (terecht) van de markt verdwenen en ook Sicirec's belangenbehartigings-rol was uitgespeeld.

- 2007: Adoptie door Sicirec van een Boliviaans project van de FAO (United Nations) waarin kleine boeren aan de rand van het Amazone-bekken werd geleerd om kostbare houtsoorten te telen, later "ArBolivia" genoemd.

- 2007-2013: Financiering (ruim US$ 5 miljoen) en realisatie van 30% van het geplande ArBolvia project en verwerving van certificering van de vastgelegde CO2. 1.000 kleine boeren onder contract.

- 2013 etc.: Organiseren van verdere financiering van ArBolivia en verkoop van PES. Realisatie van de volledige 7200 ha ter verkrijging van voldoende economy of scale.

ArBolivia[bewerken]

      • Link naar de presentatie in het NL ************

Doelstelling van Sicirec: Voor iedereen bereikbaar maken van geld verdienen met natuurbescherming

Methode: "koppel-verkoop": hulp bij het maken van meer winst uit produktie-arealen, maar dan wel met permanente bescherming van tussenliggende ecologische zones.

Hiertoe is als eerste project "ArBolivia" opgezet, dat intussen voor 30% is gerealiseerd.

Redenen waarom voor deze doelstelling werd gekozen door Sicirec:

•Bevolkingsexplosie

•Kolonisatie tot in alle uithoeken

•Macht van het geld

•Blinde economische krachten laten zich niet stoppen

•Lastig om grote, nog intacte landstreken voorgoed tegen ontginning te beschermen


De Sicirec taakstelling is daarom in de praktijk:

•Zekerstellen van behoud / herstel van samenhangende ecologische netwerken

•Strikte ruimtelijke scheiding van beschermde ecologische zônes en productiegronden

•Organiseren van een hogere winstgevendheid van de productie-arealen tussen de ecologische netwerken

•Organiseren van de financiering

Aantrekkelijkheid van de Sicirec formule[bewerken]

Voor milieu

•Methode voor private financiering van milieubescherming (blijvend)

•Hier voorbeeld met houtplantages, maar overal toepasbaar

•In praktijk brengen van denken in ecologische corridors op alle organisatie-niveaus

•Vervuiler betaalt mee via CO2-credits e.a. PES


Voor kleine boeren

•Kleine boeren krijgen toegang tot goedkope financiering

•Boeren bereiken een structurele inkomensverbetering

•Boeren krijgen advies en training

•Boeren blijven eigenaar van de grond


Voor investeerders

•Investeerders krijgen garantie van blijvende ecologische meerwaarde

•Unieke combinatie van natuurbescherming en winstgevendheid

•Hefboomwerking op rendement door verkoop CO2 credits, boomplantcertificaten en (bank)leningen

Uitsparing en blijvende bescherming van ecologische netwerken[bewerken]

•Geen focus op meervoudige doelstelling van grondgebruik (komt automatisch al wel genoeg bij niet overal volledig slagen)

•Ecologische zones en corridors met 100 % doelstelling: --> climax-vegetatie

•Ecologische netwerken op verschillende schaal-niveaus: Hoofdstructuren, verbindings-zones, locale stepping stones

•Betrokkenheid van: –Lokale bevolking –Lokale overheden –Regionale overheden

•Planologische maatregelen

•Educatie

•Ecologische denkslag op alle niveaus bewerkstelligen

Ecologische netwerken en stepping stones in het ArBolivia project[bewerken]

     • Plaatjes toevoegen ****

Stabiliteit / continuïteit[bewerken]

Permanentie:

•Financiering structureel en blijvend

•Ecologische infrastructuur permanent beschermd

Door:

•Winstgarantie voor investeerders (uit productieve zones)

•Bestemmingsplannen, juridische bescherming (strafrecht), educatie

Winstgarantie voor investeerders[bewerken]

Medewerking boeren tot eind gegarandeerd door:

•Continue betaling aan boeren van deel van arbeid en landhuur

•Centrale afzet-organisatie en passeren van tussenhandel: 50% van Sicirec is meer dan 100% van lokale opkopers

•Landgebruik onderdeel van lokaal bestemmingsplan, vallend onder strafrecht

•Deel eindopbrengsten pas na laatste eindkap

•Bonus voor meeropbrengsten via lokale coöperaties

Verdere financierings-voordelen:

•50% van opbrengsten voor <<40% van de investeringen

•Hefboom rendement door verkoop CO2 credits en boomplantcertificaten en door (bank)leningen

•Volledige transparantie op alle niveaus

Garanties voor ecologische winst[bewerken]

•Landgebruik onderdeel van lokaal bestemmingsplan POP, vallend onder strafrecht; idem voor ecologische pockets en corridors

•Druk vanuit coöperaties en (lokale) overheden voor handhaven van POP’s om verdere goedkope financieringen veilig te stellen

•> 20% van bosbouw-areaal voor permanente natuurbescherming

•Beschermde status loopt door, ook na eindkap over 40 jaar

•Ecologische educatie en training van boeren en organisaties

•Resultaat: ruimtelijke integratie van produktief grondgebruik en blijvende natuurbescherming daar tussen in en omheen


Samenvatting: de Sicirec Formule toegepast op ArBolivia[bewerken]

•Gecombineerde financierings-aanpak bewerkstelligt behoud van een samenhangend ecologisch netwerk, daar waar kolonisatie en bewoning onverbiddelijk oprukken

•Effectieve combinatie van 4 typen van financiering:

– Verkoop van CO2credits, VER’s, REDD, TPSC’s

– (Bank) leningen (met CO2credits e.a. PES als onderpand)

– Investering door deelnemende kleine boeren met grond en werk

– Private investeerders

•Werkbare vorm van PES: goedkope financiering boom-aanplant in ruil voor >20% permanente natuurbescherming

•Sicirec formule effectief toepasbaar voor elke vorm van grondgebruik, van bedreigde jungle tot aan planning in steden en industriegebieden

•Voldaan is aan de volgende voorwaarden voor succes:

–Voordeel voor alle partijen: locale bevolking, investeerders en milieu

–Financieel belang van boeren om mee te doen t/m de eindkap

–Volledige transparantie

–Financiële controle aan de kant van de externe financiers

–Schaalgrootte van coöperatieve aanpak voldoende voor vermijden tussenhandel

–Beschikbaarheid van bosbouw-know-how voor die regio

–Betrokkenheid van lokale sociale organisatie-structuren

–Optimaal gebruik van lokale wetgevingruimtelijke ordening

Verwante onderwerpen[bewerken]