NIBO

NIBO logo

Het grootste deel van onderstaande tekst is met permissie van Sicirec S.A. verbatim gekopiëerd van de Sicirec website zoals deze was aan het eind van 2006. Er wordt dus veelal gesproken vanuit het perspectief van Sicirec. Het zou aardig zijn als dit perspectief mettertijd gecorrigeerd kan worden.

De Nederlandse Internationale Bosbouw Onderneming N.V. (NIBO) houdt ca. 40% van de aandelen PanAmerican Woods plantations (PAWp) en ca. 48% van de aandelen PanAmerican Woods industry (PAWi) in Costa Rica. We geven hieronder kort de geschiedenis vanaf 1996.

Geschiedenis[bewerken]

Reddingsactie Bosque Puerto Carrillo[bewerken]

In 1996 verkeerde Bosque Puerto Carrillo (BPC) (later omgezet in PanAmerican Woods (PAW)) in de financiële problemen, o.a. door slecht management en een conflict met de Amerikaanse SEC.

Op initiatief van Popko P. van der Molen (voorzitter van Sicirec) is een dreigende uitverkoop verijdeld om vervolgens een turnaround in te zetten. Met BPC aandeelhouders, die wilden uitstappen, zijn verkoopopties overeengekomen. Deze opties zijn begin 1998 ingebracht in het daarvoor speciaal opgerichte NIBO, dat door de uitgifte van aandelen de middelen verwierf om de opties uit te oefenen.

Hoewel de funding meer tijd en inspanning vergde dan voorzien, verwierf NIBO in de periode 1998 - 2002 een belang van ca 40% in BPC. NIBO kreeg daarmee de feitelijke zeggenschap in BPC in handen.

Omzetting van Bosque Puerto Carrillo in PanAmerican Woods[bewerken]

Om de complexe structuur van BPC te vereenvoudigen en het belaste verleden af te sluiten werd besloten de activa onder te brengen in een nieuwe vennootschap, PAW, waarbij de aandeelhouders hun aandelen konden omwisselen.

Plato[bewerken]

In 2001 ging NIBO over tot een tweede investering, en wel in het Nederlandse houtveredelingsbedrijf Plato, waarin een 22% belang werd verworven. In 2005 ging de Plato werkmaatschappij failliet. Hoewel deze investering slechts rond de 2% van het belegd vermogen van NIBO betrof, is aannemelijk dat dit verlies er mede oorzaak van is dat er tot dusverre geen ruimte voor dividend is geweest. (Overigens is op moment sprake van een doorstart van Plato.) Divergentie van belangen

Vanaf 1999 was tussen directie en de aandeelhouders van het eerste uur in toenemende mate een belangentegenstelling ontstaan. Deze nam zodanige vormen aan dat eind 2002 een groot aantal aandeelhouders, met elkaar goed voor zo'n 40% van de aandelen, zich verenigd hebben in de Stichting NIBO Op NIVO (SNON). Sicirec heeft de SNON steeds gesteund; Popko van der Molen maakt deel uit van het bestuur.

Verdere verwikkelingen[bewerken]

Er bestonden ernstige bezwaren tegen de directie en het door de directie gevoerde beleid. De bezwaren betroffen de wijze waarop de onderneming werd geleid en hoe er met de belangen van aandeelhouders werd omgegaan.

Toen verzoeken aan het bestuur en de toenmalige Raad van Commissarissen geen enkel gehoor vonden, is door de SNON en haar medestanders in maart 2003 een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer (OK) aanhangig gemaakt. De OK deed in oktober 2004 uitspraak, waarbij werd vastgesteld dat het beleid bij NIBO had geresulteerd in een onwerkbare situatie, om reden waarvan o.a. de volledige Raad van Commissarissen door de OK werd vervangen. Een aantal van de bezwaren van SNON werd bevestigd. Om een werkbare situatie te bevorderen en verdere escalatie te voorkomen, werden de aandelen van de SNON bestuurders overgedragen ten titel van beheer aan een neutrale partij.

Desondanks bleef een oplossing van de conflicten uit en bleek er bovendien in toenemende mate sprake van spanningen tussen de directie en de nieuwe Raad van Commissarissen. Naar aanleiding daarvan werd mr. L.P. van den Blink, oud-advocaat te Amsterdam, op 4 augustus 2005 door de OK benoemd tot mede-directeur, met een doorslaggevende stem.

Nieuws[bewerken]

Update: 14-06-2006

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 13-06-2006 gaf het nieuwe team van Commissarissen er blijk van met voortvarendheid en vaste hand de onderneming te leiden. De heer Mulder is per 01-06-2006 teruggetreden. De afspraken, zoals vastgelegd in het vergelijk dat eerder tussen de strijdende partijen is gesloten, worden nu ten uitvoer gebracht opdat NIBO opgeschoond en zonder een belast verleden op waarde gebracht kan worden. De verhandelbaarheid zal worden bevorderd. Wat met name ook van belang is voor de investeerders, is dat de waardering van het bosbouwbedrijf door externe deskundigen tegen het licht zal worden gehouden. Het zou ons niet verbazen wanneer dat een opwaardering van de boekwaarde(n) van PAW en NIBO zou opleveren. Verdere punten van belang:

  • De C.E.O. van PanAmerican Woods, Andrés Martén, die de onderneming in Coste Rica jarenlang met kundigheid heeft geleid, heeft afscheid genomen. In afwachting van een opvolger worden zijn taken waargenomen door de verschillende afdelingshoofden.
  • Na PanAmerican Woods plantations, heeft nu ook PAW industry voor het eerst in haar geschiedenis een positief operationeel resultaat, hetgeen structureel lijkt te zijn.
  • De prijzen voor het verkochte teakhout zijn wederom gestegen. Dat is te danken aan grotere gemiddelde diameters, maar ook aan gestegen houtprijzen. Dat laatste lijkt ook structureel, aangezien het aantal afnemers in de regio is toegenomen en men vooral afkomt op de grotere maten teakstammen.
  • Het aantal afnemers / kopers is wederom toegenomen, hetgeen een stabielere verkoopprijs ten gevolge heeft.
  • Er worden nu consistent 10% à 20% hogere prijzen gemaakt voor teakhout met FSC label. Dat effect is met name merkbaar bij de grotere diameters, dus het duurdere segment.
  • De strategische doelstelling van NIBO om te groeien via overnames of mergers om een kritische massa te bereiken zoals voor een bosbouwbedrijf wenselijk is, zal weer ter hand worden genomen zodra de waardering een stevig fundament heeft gekregen, de liquiditeit op niveau is gebracht, de overhead naar gezonde proporties is teruggebracht en de slepende interne conflicten definitief zijn opgelost, kortom, zodra NIBO weer gezond en slagvaardig is.
  • PanAmerican Woods heeft géén last van het zogenaamde Teak-syndroom, welke in de noord-oostelijke zones van Costa Rica en andere Atlantische delen van Midden Amerika de laatste jaren ernstige schade toebrengt aan teak en andere gewassen. Waarschijnlijk is dit te danken aan het klimaat in de regio van de PanAmerican Woods plantages. Het lijkt erop dat het teaksyndroom niet optreedt in zulke gebieden met een uitgesproken droge periode.
  • Voor het starten van de volgende rotatie wordt in de steilere gebieden met succes gebruik gemaakt van het weer laten uitlopen van de teakstronken. Dat werkt sterk arbeidsbesparend en bespaart ook enige jaren groei vanwege de zeer snelle start van de nieuwe stammen.

Update: 30-05-2006[bewerken]

In de eerste week van februari 2006 zijn de verschillende partijen binnen NIBO tot een vergelijk gekomen, waarbij is overeengekomen dat o.a. de corporate governance zal worden verbeterd en andere conflictpunten zullen worden aangepakt. Op 21 februari 2006 is een nieuwe en onafhankelijke Raad van Commissarissen benoemd, en is Mulder als directeur teruggetreden. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zal de procedure bij de OK kunnen worden beëindigd. Wij achten dit een belangrijke doorbraak, waardoor de situatie van jarenlange verlamming zal kunnen worden beëindigd. Als onze verwachting uitkomt, zal NIBO binnenkort weer normaal kunnen functioneren en haar doelstellingen actief nastreven, en kunnen de beheers- en andere overheadkosten worden teruggebracht. Gevolgen voor de Waardering

Hoewel de plantages van PAW moeten worden beschouwd als de beste van hun soort, werd tot dusverre de waarde van zowel de aandelen PAW als de aandelen NIBO ernstig gedrukt door de voortdurende problemen.

Hierbij speelt enerzijds dat de waardering van de plantage laag werd gehouden: de ongeveer 2.800 ha., met een beplanting van inmiddels gemiddeld rond de 16 jaar oud, worden door het bestuur gewaardeerd op USD 41,3 M. Dit is laag (ca. USD 13.800 ofwel € 11.500 /ha) in vergelijking met de waarderingen die andere aanbieders hanteren.

Volgens het NIBO jaarverslag 2005 was de waarde van de NIBO aandelen € 61 of USD 72 (€ 56 per eind 2006).

Sicirec verwacht dat door de nu verwachte normalisatie de aandelen NIBO en PAW kunnen terugkeren naar meer gebruikelijke marktwaarden. Waardering van PanAmerican Woods

In de Sicirec Kwaliteits-Rating scoort PAW ondanks alle bovengenoemde problemen gemiddeld in de hoogste categorie. Dat heeft o.a. te maken met het volledige aandeelhouderschap van de investeerders, met het hebben van een plan voor ecologische corridors, gepaard aan FSC certificering, een redelijk goed Costa Ricaans management op dit moment, het feit dat de teakbomen al gemiddeld 16 jaar oud zijn en er reeds jaren achtereen een positieve netto cash-flow wordt gegenereerd.

De spreiding in het palet van de door het zusterbedrijf PAWi verkochte producten is intussen aanzienlijk verbreed. Ook worden gekantrechte stammen verkocht. De marges daarop zijn nog laag, maar de kosten en risico's ook, zodat dit een goede extra spreiding oplevert. De investeerder hoeft, zoals bij veel andere plantages, niet meer een lange inkomstenloze periode, gedurende welke tijd er wel geld nodig is voor het onderhoud, uit te zitten en loopt daardoor weinig risico meer. Bovendien loopt participatie via aandelen en niet via vruchtgebruikscontracten. Men is dus voor onbepaalde tijd mede-eigenaar van het gehele bedrijf en niet slechts contractant op tijdelijke basis.

In een extra aandeelhoudersvergadering in 2005 is door PAW besloten tot een dividenduitkering van USD 30 per aandeel, hetgeen 3 keer zo veel is als in het voorgaande jaar. In de aandeelhoudersvergadering van december 2005 is voor 2006 zelfs een hoger dividend in het vooruitzicht gesteld.

Alle hierboven genoemde aspecten maken van PAW / NIBO een vrij bijzondere aanbieder in de teak herbebossingsmarkt, wat een bovengemiddelde handelswaarde zou rechtvaardigen, en niet, zoals nu het geval is, een lagere dan bij andere fondsen in de markt gerealiseerde handelswaarde. Dit geldt a fortiori na de eerder vermelde doorbraak in februari 2006.

Contact[bewerken]

Voor nader contact zie: http://eregister.nl/bedrijf/nibo-nv-ned-int-bosbouw-onderneming.html.

Informatie m.b.t. verhandeling[bewerken]

Wie aandelen of warrants NIBO wil kopen of verkopen kan hiervoor adverteren op bosbouwbeleggingen.nl