Het domein hardhout-investeringen.net is te koop, voor € 6000. Samen met hardwood-investments.net ben ik bereid beide domeinen te verkopen voor € 10,000. Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen op rowan@bigsmoke.us.

Flor y Fauna

Uit Hardhoutbeleggingen Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Belangenvereniging BOS is een vereniging in oprichting voor beleggers in allerlei teak- en andere hardhoutplantages. Er zijn nu al zo'n 200 leden. Ook beleggers in Flor y Fauna kunnen zich aansluiten.

Flor y Fauna logo

Flor y Fauna S.A. (FyF) is een teakplantagebedrijf en voormalig aanbieder van teak-beleggingen in Costa Rica dat opgericht is en bestuurd wordt door de familie Huizinga (met name Ebe en Richard).

Plantages en aanplanten[bewerken]

Flor y Fauna bestaat uit in totaal acht verschillende projecten, Teakwood I t/m VIII. In de projecten I t/m V en een deel van VIII zijn kavels verkocht aan particuliere investeerders. De projecten VI, VII, en VIII zijn indertijd voor het grootste deel verkocht aan de verzekeringsmaatschappij OHRA voor haar Teakwood Rendementspolis. OHRA heeft haar hectares inmiddels geheel terugverkocht aan de familie Huizinga en is dus van het Teaktoneel verdwenen. Het grootste deel van deze hectares is toen gekapt en vervangen door ananasaanplant om later weer gedeeltelijk door herplant te worden om de FSC certificering niet te verliezen.

 Positie
Flor y Fauna/Altamira
Flor y Fauna/VasconiaProblemen en conflicten[bewerken]

Als één van de oorspronkelijke pioniers in de teak branche, is Flor y Fauna geplaagd door veel van de moeilijkheden en kinderziektes die gepaard gaan met het aanbieden van een nieuw soort financiële producten. Bestudering van de problemen waarmee Flor y Fauna te kampen heeft gehad vormen een goede leerschool voor een ieder die zich nu serieus als aanbieder of belegger op de teakmarkt wil begeven.

Inspectie van een gestorven boom (2003)

Sterfte van bomen[bewerken]

De plantages van Flor y Fauna zijn in hoge mate aangetast door het Teaksyndroom. (Zie Teaksyndroom bij Flor y Fauna).

Looptijd contracten[bewerken]

De kavels (à 0,5 ha.) van Flor y Fauna zijn verkocht in de vorm van vruchtgebruikscontracten met een looptijd van 20 jaar. Volgens Sicirec zou de omlooptijd niet 20, maar eerder 25 jaar moeten zijn. Een te kort durend contract, zoals in dit geval, kan voor de planter / eigenaar bijzonder gunstig uitpakken, maar voor de investeerders erg ongunstig, omdat het merendeel van de waardestijging niet aan de investeerders toe zal komen. Idealiter zou er sprake moeten zijn van een "open" omlooptijd, waarbij de eindkap altijd ten gunste komt van de belegger. In het geval van Flor y Fauna is een vaste omlooptijd extra onhandig voor de belegger omdat er in de verschillende projecten van Flor y Fauna door gebrekkig onderhoud een groeiachterstand is ontstaan.

Het (mis)management van de familie Huizinga[bewerken]

Een citaat van Sicirec S.A.: "Het merendeel van de door de investeerders ingebrachte gelden, in totaal naar schatting meer dan € 8 M, benevens het merendeel van de investeringen door OHRA van ± € 20 M, zijn door mismanagement van de familie Huizinga verspild aan (nog steeds) niet winstgevende industriële avonturen en andere projecten waar de investeerders niet beter van worden. Bovendien zijn hierdoor naar het lijkt al jarenlang rechtmatige uitbetalingen aan investeerders achtergehouden."

De reeds lang aangekondigde uitbetaling door FyF van de opbrengsten van de '1e dunningen' is nog steeds niet op gang gekomen wegens liquiditeitsproblemen door haperende houtverkopen, aldus de familie Huizinga.

Wél blijkt er financiële ruimte te zijn voor investeringen in een project in Bergum (Friesland) waar de Huizinga's een oude kaasfabriek opkochten. Ook zijn er door de Huizinga's onlangs twee verkooporganisaties in Nederland van de grond getild. Eén voor de verkoop van contracten van Teca Vital, een nieuwe plantage van de Huizinga's, en één, EffecTeak, voor de verkoop van o.a. Teakwood VIII kavels. Ook blijkt er wel ruimte te zijn voor het voeren van een uitgebreid en luxe wagenpark voor privé gebruik in Altamira, Costa Rica. Verder hebben de Huizinga's van het geld dat door de investeerders bijeen is gebracht al jaren geleden een op een idyllische plek aan de noord-west kust van Costa Rica gelegen hotel met cabina's aangelegd, hetgeen intussen furore maakt op de toeristenmarkt in Costa Rica. Hetzelfde geldt voor een luxe bungalow met aanpalende bouwkavels vlak bij de luchthaven van San José. Deze zaken, gecombineerd met de vele miljoenen die verloren zijn gegaan aan de niet deskundig opgezette en daardoor zwaar verliesgevende fabriek, heeft veel investeerders doen constateren dat de contractueel aan de investeerders toekomende opbrengsten bij voortduring door de Huizinga's voor andere doeleinden lijken te worden gebruikt.

Vanwege de daardoor gerezen meningsverschillen is er momenteel intensief overleg gaande tussen verschillende bij FyF betrokken partijen over de toekomstige vorm van het management. FyF heeft voorgesteld om het management over de plantages van de particuliere investeerders aan hen zelf over te dragen, om op die manier voor eens en voor altijd een einde te maken aan de meningsverschillen en aan het steeds sterker wordende wantrouwen. Sicirec is daar een warm voorstander van. Belangenbehartiging, Sicirec, SIFF, SCOFF en OHRA

Behalve de directie van FyF zijn bij dat overleg ook betrokken de SCOFF (Stichting Continuïteit Flor y Fauna), waarin ook Sicirec zit namens de particuliere investeerders, OHRA, de grootste investeerder in FyF, en enkele andere grote investeerders.

OHRA heeft indertijd het initiatief genomen om de SCOFF op te richten om een betere aansturing te verzekeren van de bedrijfsvoering bij FyF. Daartoe werden alle stemrechten in FyF ondergebracht in de SCOFF en de gecertificeerde aandelen bij de familie Huizinga. De statuten van de SCOFF beogen o.a. de belangenbehartiging van de investeerders vis à vis het management. OHRA was en is nog steeds de grootste investeerder in FyF, naast een grote groep van enige honderden particulieren. Om deze zekerheid te bewerkstelligen werd ten behoeve van alle investeerders o.a. ook het vruchtgebruik beter vastgelegd. Dit initiatief van OHRA was dus ook van groot voordeel voor de overige investeerders.

Het bestuur van de SCOFF heeft op instigatie van OHRA bovendien helaas ingestemd met het intrekken van lopende juridische procedures jegens FyF en de Huizinga's wegens wanprestatie en andere zaken, waardoor een belangrijke beweegreden voor de familie Huizinga om mee te werken aan een oplossing voor alle investeerders lijkt te zijn weggevallen. Wij zijn van mening dat dit moeilijk valt te rijmen met de statutaire doelstellingen van de SCOFF, om ook de belangen van de particuliere investeerders in acht te nemen. Het is onduidelijk in hoeverre het contract dat is gesloten tussen OHRA en FyF beoogde om de bescherming te omzeilen, die de particuliere investeerders via de statuten van de SCOFF genoten. Kreeg het SCOFF bestuur in het begin van de onderhandelingen tussen OHRA en FyF c.q. de familie Huizinga nog de concept overeenkomst ter inzage en becommentariëring, de definitieve overeenkomst wordt door beide partijen angstvallig geheim gehouden.

Om als dat nodig mocht zijn, ook in rechte de belangen van de investeerders veilig te kunnen stellen, is op de Sicirec aandeelhoudersvergadering van 30 augustus 2003 toestemming verleend aan het bestuur om zo nodig extra kosten te maken en/of juridische procedures te starten teneinde de rechten van de investeerders veilig te kunnen stellen. Daarbij is afgesproken dat deze kosten naderhand kunnen worden verrekend met de uit te betalen opbrengsten. Het spreekt daarom vanzelf dat Sicirec zich met name dient te richten op het behartigen van de belangen van haar eigen, betalende, aandeelhouders.

Uitbetalingen[bewerken]

Teakwood I in 2003

Flor y Fauna keerde eind 1997 i.v.m. de 1e kap van Teakwood I (aanplant 1989) US$ 8.000 per kavel uit, dus ca. € 7.260.

Vanaf 2002 was FyF mondjesmaat bezig met het uitbetalen van een voorschot voor de "eerste kap" van Teakwood II. Het ging daarbij om US$ 2.654 per kavel, onder aftrek van € 907,56 per kavel als contractueel overeengekomen voor Teakwood II kavels. De opbrengst van de eerste kap van de Teakwood II kavels is beduidend minder dan voor Teakwood I kavels, waarvoor wij geen nadere verklaring hebben gekregen van FyF. Daarnaast is dit ook moeilijk te rijmen met het laatste monitoringrapport, waarin de Teakwood II kavels er als beste van de projecten I t/m V uitkomen. Deze uitbetalingen zijn in 2004 volledig afgerond.

Onderhoudsactiviteiten in Teakwood III

De uitbetalingen van de "eerste kap" van Teakwood III werden op een gegeven moment aangekondigd voor oktober 2003. Daarnaast verwachtte Flor y Fauna eind 2003 ook de "eerste kap" uit te kunnen betalen van Teakwood IV en V. Eind december 2003 werd Sicirec gevraagd Flor y Fauna te voorzien van een bankrekeningnummer voor het overmaken van de eerste kapopbrengsten voor de in Sicirec ondergebrachte Teakwood III kavels. Tot op heden (april 2005) hebben wij deze opbrengsten echter nog niet mogen ontvangen. Als gemeld in hun nieuwsbrief van februari 2004, was Flor y Fauna begin 2004 begonnen met de uitbetaling van de eerste kap van TeakWood III à ± € 1.000 per halve hectare. Intussen is die uitbetaling echter weer eens gestagneerd wegens liquiditeitstekorten bij FyF.

Sicirec plaats de volgende kanttekeningen bij deze uitbetalingen

  1. De bomen waar nu netto aan wordt verdiend, behoren niet tot de eerste 200 gedunde bomen, maar al tot de 2e of 3e tranche van 200. De aanduiding 'eerste kap' is dus misleidend.
  2. Intussen is het tijdstip van uitbetaling van deze opbrengsten al meer dan vijf jaar opgeschoven.
  3. Sicirec heeft van FyF nog geen verifieerbare administratieve onderbouwingen gekregen van de gedane of nog te verrichten uitbetalingen. Tot nu toe kwam FyF slechts met vage rapporten die elke keer anders waren.
  4. In 2005 is TW I 16 jaar oud, TW II 15 jaar, TW III 14 jaar, TW IV 13 jaar, TW V 12 jaar en TW VIII 10 jaar. Dit houdt in dat voor de projecten I t/m IV volgens de contracten ook de opbrengsten voor kap twee reeds hadden moeten zijn uitbetaald. TW I is dit jaar al 16 jaar oud, zodat daarvoor, Flor y Fauna een jaar gevend voor oogsten, drogen en verzagen, volgend jaar ook al recht op de opbrengsten van kap drie ontstaat.

Alles bijeengenomen zijn wij van mening dat FyF een grote achterstand heeft in het uitbetalen van de dunningsopbrengsten die contractueel aan de investeerders toekomen en dat FyF op dit moment een beleid voert dat enige uitkeringen in de toekomst ernstig in gevaar brengt. Vruchtgebruik

Het vruchtgebruiksrecht, ook ten behoeve van de particuliere investeerders, is vastgelegd in de betreffende registers in Costa Rica, zoals is geverifieerd door de jurist van Sicirec in San José en door het kantoor van KPMG aldaar.

De SIFF (zie boven) was enige tijd geleden bezig ook het grondeigendom als onderpand voor de investeerders te verwerven. Daarmee zou de juridische positie van de investeerders sterk worden verbeterd. Het grondeigendom zou vooral als een zekerheid voor de investeerders dienen. Tot zover zijn alle pogingen van de SIFF in die richting echter op niets uitgelopen door gebrek aan medewerking van de familie Huizinga.

Monitoringrapport / staat van de projecten[bewerken]

Recentelijk hebben wij uit betrouwbare bron vernomen dat de hectares van de particuliere investeerders ook niet onaangetast blijven. Er is aan ons gerapporteerd dat met name ín de Vasconia (Teakwood I t/m V) opstanden erg sterk is gedund. Dit komt overeen met onze eigen indruk van het laatste monitoringrapport van Flor y Fauna. Enige opmerkelijke constateringen betreffende het laatste monitoringrapport:

  • Het is algemeen bekend dat Teakwood II het slechtste project is van Flor y Fauna. Toch levert dit project, volgens de prognoses in het laatste monitoringrapport, bij de eindkap, de dikste bomen op.
  • De eindkap volgens het rapport zal plaatsvinden bij een grondvlak van: TW I 16,11 m², TW II 17,22 m², TW III 17,21 m², TW IV 15,16 m² en TW V 18,57 m². De ervaring leert echter dat het grondvlak van een teakopstand kan doorgroeien tot boven de 30 m² per hectare bij eindkap. Het is een eenvoudige rekensom om te bepalen wat genoemde grondvlakken bij eindkap betekenen voor de mogelijke eindopbrengst. Opvallend is het lage grondvlak van TW IV bij eindkap, omdat dit een van de betere opstanden van Vasconia is, zo niet de beste.
  • Volgens de prognoses in het rapport geldt voor alle projecten dat de bomen bij eindkap (gemiddeld) dunner zijn dan 40 cm. dbh (dbh = diameter borsthoogte = diameter op 1,30 m. hoogte), wat voor ons een goede reden zou zijn om de omlooptijd te verlengen. Gestreefd wordt namelijk naar de teelt van hoogwaardig zaaghout, waarvoor een minimale dbh van 40 cm. is vereist. Wordt er geoogst vóór deze kritische gemiddelde dbh is bereikt, dan is de te verwachten opbrengst navenant lager.
  • Voor 2005 staat een dunning van TW IV gepland, waarbij het grondvlak teruggebracht zal worden tot 10,58 m² per hectare. Men bedenke dat opstanden van de leeftijd van de Flor y Fauna opstanden normaal gesproken wordt gedund tot een grondvlak tussen 15 en 18 m² per hectare. Voor TW I staat gepland om in 2006 terug te dunnen tot een grondvlak van 11,87 m²/ha. en voor TW III tot 12,5 m²/ha. We hebben hier geen goede verklaring voor gekregen.
  • Bekend is dat de groeisnelheid van de bomen met de jaren afneemt. Verbazingwekkend is het dan ook om in het laatste monitoringrapport te zien dat in TW II, volgens de prognose, de groeisnelheid van de bomen in de laatste jaren voor de eindkap het grootst is. Dit is zeer onwaarschijnlijk en alleen mogelijk als er met een verkeerd kapschema is gewerkt en de eindkap wordt uitgevoerd vóórdat dat commercieel het beste resultaat geeft. (Het kan natuurlijk ook zijn dat de cijfers niet zijn gebaseerd op deskundige bosbouwkundige schattingen.)

Kortom, voldoende redenen om ons zeer ongerust te maken en grote vraagtekens te zetten bij de deskundigheid dan wel de betrouwbaarheid van de familie Huizinga.

Conflict met Sicirec over berichtgeving[bewerken]

Vanwege de urgentie van de problemen bij Flor y Fauna had Sicirec op haar website tamelijk uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken op de plantages en hun opinie daarbij gegeven. Deze negatieve berichtgeving heeft vervolgens geleid tot een dreigbrief aan Sicirec van de kant van Ebe Huizinga. Veel van de kritische (negatieve) berichtgeving van Sicirec over Flor y Fauna is overigens overgenomen op deze wiki om een start te maken aan een open, objectieve informatievoorziening.

Verkoop en terugkoop van de OHRA kavels[bewerken]

In november 2004 heeft de familie Huizinga een overeenkomst gesloten met OHRA voor de terugkoop van de OHRA hectares. De familie Huizinga kreeg vijf jaar de tijd om middels maandelijkse betalingen het totale verschuldigde bedrag aan OHRA te voldoen.

Inmiddels zijn grote stukken van de OHRA hectares in rap tempo kaalgekapt, is het hout verkocht en is grond die geschikt is voor de teelt van ananas verkocht aan ananasboeren.

FSC-certificering[bewerken]

Flor y Fauna is FSC gecertificeerd voor een areaal van 1616 hectare"hectare" kan niet worden toegewezen aan een getaltype met waarde 1616.. De certificeringscode van Flor y Fauna is SW-FM/COC-000006.

Productie[bewerken]

Er is sinds 2001 een belangrijke stroom van verkoop van rondhout op gang gekomen, voornamelijk naar India. Er is voorlopig meer vraag dan aanbod. De marges voor dit (gekantrechte) rondhout zijn weliswaar nog laag, maar worden elk jaar beter en ze geven wel een zeer solide basis onder de cash flow, die per juli 2003 positief is geworden.

Verhandelbaarheid van Flor y Fauna contracten[bewerken]

Wie investeerders-contracten van Flor y Fauna wil kopen of verkopen kan hiervoor adverteren op bosbouwbeleggingen.nl.

Nieuws m.b.t. Flor y Fauna[bewerken]

Flor y Fauna nieuwsbrief toevoegen - Ander nieuwsitem toevoegen

 PublicatiedatumPublicist
Nieuwsbrief Flor y Fauna (april 2009)14 april 2009Ebe Huizinga
Nieuwsbrief Flor y Fauna (april 2008)16 april 2008Ebe Huizinga
Koutje lopen15 augustus 2007Hans Franke
Nieuwsbrief Flor y Fauna (mei 2007)8 mei 2007Ebe Huizinga
Nieuwsbrief Flor y Fauna (oktober 2006)25 oktober 2006Ebe Huizinga
Octopussy (231)13 april 2006Kleintje Muurkrant
Teaksyndroom bij Flor y Fauna6 maart 2006Sicirec
Octopussy (220)3 maart 2006Kleintje Muurkrant
Octopussy (198)12 januari 2006Kleintje Muurkrant
Nieuwsbrief Flor y Fauna (januari 2006)1 januari 2006Ebe Huizinga
Verkoop van beschikbare Ohra kavels Flor y Fauna via Terra Vitalis14 december 2005Sicirec
Octopussy (190)24 oktober 2005Kleintje Muurkrant
Octopussy (189)21 oktober 2005Kleintje Muurkrant
Octopussy (188)19 oktober 2005Kleintje Muurkrant
Nieuwsbrief Flor y Fauna (31 augustus 2005)31 augustus 2005Ebe Huizinga
God in Teakland22 juli 2005Sicirec
Octopussy (153)8 februari 2005Kleintje Muurkrant
Nieuwsbrief Flor y Fauna (24 augustus 2004)24 augustus 2004Ebe Huizinga
Nieuwsbrief Flor y Fauna (februari 2004)26 februari 2004Ebe Huizinga
Nieuwsbrief Flor y Fauna (24 september 2004)24 januari 2004Ebe Huizinga
OHRA: Brandhout voor beleggers20 juni 2003Management Team
Teakmarkt wordt volwassen17 mei 2003Jan Libbenga
Nieuwsbrief Flor y Fauna (14 maart 2003)14 maart 2003Ebe Huizinga
Hardhout met een luchtje (4)5 augustus 2001Kleintje Muurkrant
Hardhout met een luchtje (1)30 juli 2001Kleintje Muurkrant
Skal, het EKO-keurmerk, en de waarheid11 juli 2001Kleintje Muurkrant
Ohra maakt grote knieval met afschaf teakpolissen4 november 1999De Telegraaf
Verzekeraar Ohra stopt met teakwoodpolissen3 november 1999De Telegraaf


Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]


Het is, als u aanvullingen of correcties op de inhoud van deze pagina heeft, erg gemakkelijk om de pagina te wijzigen. De bewerk functie van iedere pagina is zo intuïtief dat u alleen maar hoeft te kunnen typen om een pagina te bewerken. Bovendien kunnen mislukte wijzigingen altijd weer gemakkelijk ongedaan gemaakt worden.

Sicirec heeft in haar archieven uitgebreide correspondentie over dit onderwerp. Het is voor Sicirec vanwege praktische redenen onmogelijk om al deze informatie zelf te publiceren. Daarom biedt Sicirec u, onder voorbehoud, aan om zelf een kijkje te komen nemen in haar archieven. Voorwaarde hiervoor is dat u de informatie waar u kennis van neemt op het Internet publiceert zodat deze voor een ieder toegankelijk wordt. Dat publiceren kan bijvoorbeeld makkelijk op deze wiki (die overigens niet met Sicirec geaffilieerd is). Voor toegang tot haar archieven, kunt u contact opnemen met Sicirec via service@sicirec.org.